Kedy sa používa krv od neznámeho (nepríbuzného) darcu

Krv od darcu sa používa pri ochoreniach, kde je potrebná transplantácia krvotvorných buniek od inej osoby (tzv. alogénna transplantácia). Ide o prípady, kedy je pôvod ochorenia prítomný už v krvotvornej bunke pacienta a podanie týchto buniek by mohlo spôsobiť návrat ochorenia. Preto sa preferuje krv od zdravého darcu. Týka sa to najmä vrodených, teda geneticky podmienených ochorení krvotvorby, metabolizmu, imunity a iných. U niektorých leukémií, ktoré prepuknú do 2. roku dieťaťa je veľká pravdepodobnosť, že sa leukemické bunky vyskytujú už v pupočníkovej krvi. Pri týchto diagnózach je možné použiť len krv od darcu.

Napr. v USA a Japonsku je pupočníková krv od darcu najčastejším zdrojom krvotvorných buniek na (alogénne) transplantácie u detí.

Keď je potrebné získať krvotvorné bunky od darcu, vyhľadáva sa najprv medzi súrodencami. Ak pacient nemá „zhodného" súrodenca vyhľadáva sa vo verejných registroch kostnej drene alebo pupočníkovej krvi.

Potrebu liečby krvotvornými bunkami od darcu, rovnako aj určenie ich zdroja stanovuje ošetrujúci lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou.


Porovnanie pupočníkovej krvi a iných zdrojov pri transplantácii krvotvorných buniek OD DARCU

 

Darovanie pupočníkovej krvi (register darcov)

Pupočníkovú krv je možné darovať do registra darcov. Darcovstvo je dobrovoľné a bezplatné, je to humánny čin. Darovanie pupočníkovej krvi môže pomôcť pacientom, ktorí potrebujú transplantáciu krvotvorných buniek. Pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň získavajú, spracovávajú a uskladňujú tzv. registre darcov pupočníkovej krvi. Registre z celého sveta sú prepojené cez medzinárodné databázy a výmenné siete, prostredníctvom ktorých transplantačné centrá z celého sveta hľadajú vhodných darcov pre svojich pacientov. Najväčšie sú BMDW, NMDP, EMDIS.

Napriek tomu, že dnes je možné nájsť darcu z celého sveta, pre každý štát je nesmierne dôležité mať aj vlastný register darcov pupočníkovej krvi. Genetická príbuznosť ľudí je oveľa vyššia v rámci jednej populácie, a preto je väčšia pravdepodobnosť, že vhodný darca sa nájde práve v krajine pacienta.

Na Slovensku to je Eurocord-Slovakia, ktorý má k decembru 2013 v databáze BMDW viac ako 1 723 jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré sú k dispozícii pre pacientov z celého sveta. K 31.12.2013 bolo vydaných 30 jednotiek darovanej pupočníkovej krvi.


Kritériá pre darovanie a postup

Podobne ako pri darcovstve krvi, aj pri darovaní pupočníkovej krvi musí prejsť darkyňa výberom na základe istých kritérií. Tieto kritériá sú dané legislatívou, medzinárodnými dohodami a medicínskymi požiadavkami transplantačných centier. Proces výberu sa skladá z viacerých krokov. V prvom rade ide o výber vhodnej darkyne, následne sa počas spracovania pupočníková krv vyšetruje a zisťuje jej kvalita. Štatistiky registrov darcov pupočníkovej krvi ukazujú, že približne 20 % darovaných odberov je vhodných na zaradenie do medzinárodnej výmeny. Cieľom takéhoto prísneho výberu je ochrana pacienta - budúceho príjemcu darovanej pupočníkovej krvi, nakoľko sú prenášané bunky jedného človeka do tela iného človeka (organizmus je zaťažovaný stretnutím s cudzími bunkami). Presné kritériá nájdete tu.

Postup pri darovaní

Pred pôrodom:
- splnenie kritérií na odber pupočníkovej krvi

V pôrodnici:
- darkyňa vyplní informovaný súhlas a medicínsky dotazník
- odber pupočníkovej krvi
- transport pupočníkovej krvi do spracovateľského laboratória

V laboratóriu
- vyšetrenie a spracovanie pupočníkovej krvi
- zamrazenie krvi, ktorá splní kritériá na zaradenie do medzinárodného registra

Doma:
- kontrolná návratka pre pediatra o zdravotnom stave dieťaťa po pol roku od jeho narodenia

V registri darcov pupočníkovej krvi:
- kontrola návratky a na základe výsledku zaradenie darovanej pupočníkovej krvi do registra darcov
- skladovanie pupočníkovej krvi až do času jej vydania na základe požiadavky z niektorého transplantačného centra vo svete

hore

Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť