Kedy sa môže použiť vlastná pupočníková krv


Vlastná pupočníková krv sa používa pri ochoreniach, kde je potrebná transplantácia vlastných krvotvorných kmeňových buniek (tzv. autológna transplantácia). Pacient si „sám daruje svoje bunky". Vlastná pupočníková krv sa môže použiť pri liečbe v prípadoch, kde sa štandardne používa vlastná kostná dreň alebo periférne krvotvorné bunky.

Potrebu liečby vlastnými krvotvornými bunkami, rovnako aj určenie ich zdroja stanovuje ošetrujúci lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou.

Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné nielen v detskom veku, ale aj dospelosti. S vekom pravdepodobnosť jej využitia narastá, pretože sa zvyšuje výskyt ochorení, pri liečbe ktorých sa využívajú vlastné krvotvorné bunky. Transplantácií vlastných buniek sa dnes robí viac ako transplantácii buniek od darcu. Celosvetovo je pomer cca 60:40 až 55:45 v prospech autológnych.*
*Gratwohl, Baldomero,Transfusion and Apheresis Science 42 (2010)

Publikovaná štúdia amerických vedcov uvádza výpočet pravdepodobnosti podstúpenia autológnej transplantácie počas života. Pravdepodobnosť je 1:400. Tento výpočet bol urobený na základe výskytu jednotlivých ochorení a vykonaných transplantácií. Do 20. roka života je pravdepodobnosť, že dieťa podstúpi autológnu transplantáciu asi 1:5000* Súčasné odhady však počítajú iba s využitím pri liečbe tých ochorení, kde sa krvotvorné bunky používajú pri klasickej transplantácii.
* Nietfeld at al., Biology of Blood and Marrow Transplantation, 14:316-322, (2008)

Výrazný prelom a veľký potenciál pre liečbu vlastnou pupočníkovou krvou dnes predstavujú nové klinické štúdie, pri ktorých sa vlastná pupočníková krv využíva aj pri takých diagnózach, ako cukrovka I. typu či detská mozgová obrna, traumatické a hypoxické poškodenia mozgu, autizmus, strata sluchu u malých detí, niektoré vrodené poškodenia srdca a iné.

Vlastná pupočníková krv aj pre súrodenca

Odobratím a uskladnením vlastnej pupočníkovej krvi sa zabezpečí výhradný prístup ku krvotvorným bunkám nielen pre dieťa, ale aj jeho súrodencov. Ak totiž pacient potrebuje darcu krvotvorných buniek, najlepšou voľbou je práve (vlastný) súrodenec. Pravdepodobnosť zhody v transplantačných znakoch predstavuje až 25 %. Táto zhoda je pre úspešnú transplantáciu nevyhnutná.

Porovnanie pupočníkovej krvi a iných zdrojov pri transplantácii vlastných krvotvorných buniek:


Uskladnenie vlastnej pupočníkovej krvi (Rodinná banka)

Pred pôrodom:
- registrácia na odber pupočníkovej krvi
- zásielka informačných materiálov a zmlúv k odberu a skladovaniu
- podpísanie zmlúv a iných dokumentov potrebných k odberu

V pôrodnici:
- odber pupočníkovej krvi
- transport krvi do spracovateľského laboratória

V laboratóriu:
- spracovanie, vyšetrenie a zamrazenie pupočníkovej krvi
- výsledky spracovania pupočníkovej krvi
- skladovanie pre potrebu potenciálneho liečebného použitia

Doma:
- úhrada poplatkov za odber, spracovanie, vyšetrenie a skladovanie krvi
- kontrolná návratka pediatra o zdravotnom stave dieťaťa po dosiahnutí 1 roka
- úhrada každoročného poplatku za skladovanie

Uchovanie pupočníkovej krvi pre vlastnú potrebu dieťaťa na území celého Slovenska zabezpečuje rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Liečbu transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek na Slovensku hradí zdravotná poisťovňa. Liečba v zahraničí je zvyčajne hradená pacientom.

 

Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť