Ochorenie /Skupina ochorení vlastná (autológna) od súrodenca (alogénna) od neznámeho darcu (alogénna) vlastné (autológne) od súrodenca alebo iného darcu (alogénne)

Pupočníková krv Iný zdroj krvotvorných kmeňových buniek
 Akútne leukémie    
Akútna lymfoblastová leukémia áno1 áno áno áno1 áno5
Akútna myeloblastová leukémia áno2 áno áno áno2 áno
Chronické leukémie          
Chronická lymfatická leukémia áno áno3 áno3 áno áno3
Chronická myelocytová leukémia exp áno3,5 áno3,5 exp áno3
Myelodysplastický syndróm áno2 áno áno nie áno5
Poruchy tvorby červených krviniek          
Získané (Aplastická anémia) áno áno5 áno5 nie áno
Vrodené (Fanconiho anémia) nie áno áno nie áno
           
Fagocytárne poruchy nie áno áno nie áno
Lymfoproliferatívne ochorenia          
Lymfómy áno áno3 áno3 áno áno3
Mnohopočetný myelóm áno áno3 áno3 áno áno3
           
Nádorové ochorenia (nehematologické)          
Neuroblastóm áno exp exp áno exp
Nádory mozgu áno5 exp exp áno exp
Ewingov sarkóm áno exp exp áno exp
Iné solídne nádory áno exp exp áno exp
           
Dedičné metabolické poruchy          
Leukodystrofie nie áno5 áno5 nie áno
Mukopolysacharidózy nie áno áno nie áno
           
Dedičné poruchy erytrocytov          
Blackfanova-Diamondova anémia nie áno5 áno5 nie áno
Kosáčikovitá anémia ap. nie áno áno nie áno
           
Vrodené poruchy imunitného systému (SCID) nie áno áno nie áno5
Iné dedičné ochorenia nie áno áno nie áno

Rodinné banky pupočníkovej krvi uskladňujú pupočníkovú krv za účelom jej liečebného využitia.
Tabuľka zobrazuje publikované prípady použitia pupočníkovej krvi z rodinných bánk pri štandardnej liečbe krvotvornými kmeňovými bunkami.
Pupočníková krv z rodinných bánk použitá na autológne a súrodenecké transplantácie


vysvetlivkyhore
Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť